Zasady i warunki

Umowa użytkownika

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej

Ogólne Warunki biznesowe obowiązujące od 25. 0 5.2018 r.

Niniejsze Warunki Handlowe obowiązują tylko w przypadku zakupu towarów za pośrednictwem www.shop.atomium.cz i osobistego odbioru zamówień w sklepie Atomium spółki Suprotec EU S.r.o. przy  Kubánské náměstí 1391/11, Budova Garden Eleven, 100 00 Praha 10.

 

I. Przepisy wprowadzające

W sklepie internetowym www.shop.atomium.cz do zakupu obowiązują poniższe warunki (dalej "TU"), które w szczególności określają i dodają prawa i obowiązki Sprzedawcy, którym jest właściciel i organizator stron internetowych www.shop.atomium.cz społeczeństwo Suprotec EU s.r.z o. o., IN: 02380731, lokalizacja: Kubánské náměstí 1391/11, Budova Garden Eleven, 100 00 Praha 10., zarejestrowana w sądzie Miejskim w Pradze, sekcja c, sprawa 218721 i kupującego. Wszystkie stosunki umowne są zawarte zgodnie z prawem Republiki Czeskiej.

Stosunki prawne nie objęte niniejszymi Warunkami prowadzenia działalności gospodarczej reguluje ustawa nr 89/2012 R., Kodeks handlowy (dalej "TK").

Jeżeli nabywcą jest konsument (osoba niebędąca przedsiębiorcą, która składa zamówienie lub zawiera umowę ze sprzedawcą w ramach swojej działalności gospodarczej), wówczas Prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego podlegają również przepisom § 2158 i późniejszego Kodeksu postępowania cywilnego ("szczególne przepisy dotyczące sprzedaży towarów w sklepie"), a w przypadku nabywców konsumentów również ustawą nr 634/1992 SB. o ochronie praw konsumenta, w obecnym brzmieniu (dalej "ZZP").

 

II. Definiowanie pojęć

Umowa konsumencka – Umowa Sprzedaży, umowa zlecenia, Umowa o świadczenie usług lub inne rodzaje umów zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeśli Umawiającymi się stronami są z jednej strony konsument (osoba niebędąca przedsiębiorcą, która realizuje zamówienie lub zawiera umowę ze sprzedawcą w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach niezależnego wykonywania działalności zawodowej), a z drugiej strony dostawca lub sprzedawca.

Sprzedawca / organizator sklepu internetowego to osoba, która po zawarciu i wykonaniu umowy działa w ramach swojej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej. Chodzi o przedsiębiorcę, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza klientowi produkty lub świadczy usługi.

Nabywca-konsument to osoba, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej. Jest to osoba fizyczna lub prawna, która kupuje produkty lub korzysta z usług w innym celu niż działalność gospodarcza z tymi produktami lub usługami. Nabywca, który nie jest konsumentem, jest przedsiębiorcą, który kupuje produkty lub korzysta z usług w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

* Użytkownik to każda osoba, która odwiedza witrynę sklepu internetowego www.shop.atomium.cz. Podczas korzystania z tych stron Użytkownik nie może naruszać bezpieczeństwa tej witryny, nie ma prawa wykorzystywać witryny do rozpowszechniania złośliwych plików i próbować włamać się do niedostępnych dla odwiedzających miejsc witryny lub w jakikolwiek sposób zagrażać bezpieczeństwu korzystania z witryny.

 

III. Przetwarzanie danych osobowych i ich wykorzystywanie

 

Instrukcje dla osoby, której dane dotyczą-INFORMACJE Zgodnie z artykułem 13 GDPR (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Organizator sklepu elektronicznego jako administrator danych osobowych ("Administrator") zgodnie z postanowieniami artykułu 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. powszechnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ("rozporządzenie") niniejszym informuje swoich klientów ("podmiot danych"), że:

Dane osobowe podmiotów danych, które zostaną przekazane Zarządcy w kierunku wniosku, będą przetwarzane w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży, a następnie jego realizacji, w tym rozwiązanie ewentualnych roszczeń Podmiotu danych dotycząca wad wykonania, kierunek biznes wiadomości i wykonywania innych działań marketingowych Zarządcy w odniesieniu do Podmiotu danych. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych Osoby, Której Dane Dotyczą, jest zatem wykonanie umowy sprzedaży na podstawie wniosku Osoby, Której Dane Dotyczą, a jednocześnie wykonywanie obowiązków prawnych zarządcy zgodnie z przepisami prawnymi regulującymi prawa i obowiązki związane z ochroną praw konsumenta i prowadzeniem księgowości.

Podstawa udostępnienia danych osobowych podmiotu danych zarządcy jest identyfikacja Umawiających się Stron, zobowiązana do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, co bez podania tych danych było niemożliwe.

Dane osobowe Osoby, Której Dane Dotyczą, będą przetwarzane w czasie, w którym administrator jest zobowiązany do przechowywania tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a więc przez okres 5 lat zgodnie z Ustawą o prowadzeniu ewidencji lub przez okres 10 lat zgodnie z Ustawą o VAT.

Podczas przetwarzania Danych Osobowych Osoby, Której Dane Dotyczą, nie nastąpi automatyczne podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Zarządca nie wyznaczył osoby upoważnionej do ochrony danych osobowych i nie wyznaczył przedstawiciela do wykonywania obowiązków w rozumieniu rozporządzenia. Dane osobowe podmiotów danych mogą być dostarczone w celu właściwego wypełnienia wniosku, w celu skierowania do usługodawcy na dostawy, wybranej Podmiotem danych, a dalej osobom, które zapewniają Zarządcy prawne i księgowe usługi na rzecz zapewnienia właściwego wykonywania obowiązków, określonych ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Zarządca nie będzie przekazywał danych Osobowych Osoby, Której Dane Dotyczą do krajów trzecich, organizacji międzynarodowych lub innych osób innych niż wyżej wymienione osoby trzecie.

Osoba, Której Dane dotyczą, ma prawo zażądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, zażądać ich zmiany lub wyłączenia lub ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ma prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora, a także prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że administrator podczas przetwarzania danych osobowych działa w sprzeczności z Rozporządzeniem.

Dodatkowe informacje

 

Zarządcą danych pierwotnych jest Towarzystwo Suprotec EU s.r. o., Kubánské náměstí 1391/11, Budova Garden Eleven, 100 00 Praha 10.

NIP: 02380731, zarejestrowany w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, sprawa 218721.

W celu skorzystania ze swoich praw (w szczególności prawo do cofnięcia zgody, prawo do informacji, prawo do wykluczenia, zablokowania lub sprostowania danych osobowych) można złożyć pisemnie na powyższy adres spółki lub e-mail: info@atomium.cz. uzyskanie tych praw jest bezpłatne, chyba że przepisy prawne stanowią inaczej.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się m.in. w celu realizacji umowy (zamówienia), dalej w celu kierowania materiałów marketingowych i podobnych informacji, a także w celu założenia konta konsumenckiego. Ponadto dane muszą być przetwarzane i przechowywane z uwzględnieniem terminów archiwizacji podatkowej i handlowej.

Skierowanie informacji marketingowej można w każdej chwili zakończyć - pisemny kontakt na adres spółki lub e-mail: info@atomium.cz..

Osoby trzecie nie mają dostępu do danych osobowych, z wyjątkiem osób, których działalność jest niezbędna do osiągnięcia celów umowy (np. przewoźnik, instytucje bankowe), Administrator strony internetowej lub organy państwowe na podstawie ich dyspozycji zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi.

Spółka Suprotec EU s.r. o.intensywnie zajmuje się ochroną danych osobowych, tj. nasze strony internetowe i inne systemy komputerowe są zabezpieczone technicznymi i organizacyjnymi środkami ochrony przed dostępem, zmianami i przetwarzaniem danych przez osoby nieupoważnione, a także przed stratami i zniszczeniem.

Usługi sprawdzone przez klientów na Heureka.cz i koszyku Heureka:

Państwa satysfakcję z zakupu oceniamy poprzez ankiety e-mailowe w ramach programu "sprawdzone przez klientów", w którym uczestniczy nasz sklep internetowy. Kierujemy je do ciebie za każdym razem, gdy dokonujesz u nas zakupów, chyba że zrezygnujesz zgodnie z § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 SB. o niektórych usługach firmy informacyjnej od kierowania do Ciebie naszych komunikatów handlowych lub nie cofniesz wcześniej udzielonej zgody. Do kierowania ankiet, oceny opinii i analizy naszej pozycji na rynku używamy operatora, którym jest Organizator portalu Heureka.cz; do niego w tym celu możemy przekazać informacje o zakupionym towarze oraz twój adres e-mail.

W razie jakichkolwiek pytań możesz skontaktować się z naszą firmą – dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Adres do wystawiania faktur i korespondencji: Suprotec EU s.r.o., lokalizacja: Kubánské náměstí 1391/11, Budova Garden Eleven, 100 00 Praha 10.

Praga 10, Republika Czeska, prowadzony przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, sprawa 218721, NIP: 02380731

E-mail: info@atomium.cz; Telefon: + (420) 217-217-777

 

 

 

 

IV. Zamówienie towaru i zawarcie umowy

Warunkiem prawidłowego zamówienia elektronicznego jest otrzymanie wszystkich przepisanych informacji i szczegółów podanych w formularzu zamówienia. Zanim kupujący ostatecznie potwierdzi zamówienie, będzie miał prawo kontrolować całą ofertę i podane dane. Jeśli uzna to za stosowne zmienić niektóre pozycje, może to zrobić za pomocą klawisza "Wstecz" za pomocą którego kupujący wraca do poprzedniego kroku. Jeśli kupujący wyrazi zgodę na Formularz zgłoszeniowy, za pomocą klawisza [Wyślij zgłoszenie] zgłoszenie zostanie wysłane do przetworzenia. Ten wyjazd jest obowiązkowy.

Sprzedawca informuje Kupującego o otrzymaniu oferty telefonicznie lub wysyła na adres e-mail Kupującego podany we wniosku e-mail z akceptacją/przyjęciem wniosku Kupującego (dalej "akceptacja"). Automatycznie wysyłany komunikat o przyjęciu wniosku nie jest uznawany za wiążącą akceptację wniosku.

Sprzedawca w określonych przypadkach (sprzedaż na raty itp.) zastrzega sobie prawo do żądania od kupującego przed wysłaniem wiadomości e-mail z akceptacją wniosku dostarczenia odpowiednich materiałów. Na tę okoliczność zwróci się z góry uwagę kupującego przed wysłaniem oferty. Sprzedający ma prawo przed przekazaniem przedmiotu zamówienia przeprowadzić kontrolę danych identyfikacyjnych kupującego, a mianowicie dla wiarygodności prawidłowego przekazania zamówionego towaru lub usługi. Wraz ze złożeniem wniosku kupujący akceptuje warunki handlowe sprzedającego, a ponadto wysokość ceny za zamówiony towar, w tym ewentualne koszty spedycyjne i transportowe obowiązujące w momencie złożenia i wysłania oferty. Gdy tylko kupujący otrzyma od sprzedającego akceptację oferty (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), oferta sprzedającego na zamówiony towar, w tym cenę wskazaną we wniosku, jest wiążąca do czasu dostarczenia towaru do kupującego, chyba że niektóre postanowienia niniejszych warunków biznesowych stanowią inaczej. Wniosek jest projektem umowy sprzedaży, gdy właściwa umowa sprzedaży jest zawarta telefonicznie lub elektronicznie przez akceptację wniosku przez Sprzedającego do kupującego. Od tego momentu między kupującym a sprzedającym powstają wzajemne prawa i zobowiązania określone umową sprzedaży i niniejszymi Warunkami biznesowymi, które stanowią integralną część Umowy Sprzedaży. W przypadku osobistego odbioru towaru z zapasów sklepu (zakup w formularzu "Kup w sklepie") ustala się, że Sprzedawca zarezerwuje dla kupującego towar w odpowiednim sklepie w ciągu 24 godzin od akceptacji oferty (telefonicznie lub e-mailowo) przez kupującego. W innych przypadkach osobistego odbioru towaru ustala się, że sprzedający zarezerwuje dla kupującego towar w odpowiednim sklepie w terminie 5 dni od dnia dostarczenia towaru do wybranego sklepu. Po upływie tego okresu zawarta umowa sprzedaży traci moc i obie strony nie są już przez nią powiązane. Na tę okoliczność Sprzedawca zwróci uwagę kupującego przy akceptacji oferty (telefonicznie lub e-mailowo). Koszty korzystania z urządzeń elektronicznych podlegają umowie między nabywcą a jego dostawcą usług internetowych lub jego dostawcą usług komunikacji elektronicznej. Sprzedawca ma prawo, w zależności od charakteru zamówienia – ilości towaru, ceny, kosztów transportu, odległości itp., zażądać od kupującego autoryzacji (kolejne potwierdzenie) zgłoszenia w akceptowalny sposób, np. pisemnie lub telefonicznie. Wniosek uznaje się za nieważny, a umowa w takim przypadku traci ważność, jeżeli nabywca takiej autoryzacji (kolejne potwierdzenie) nie dokona w wymagany sposób. Na tę okoliczność zwróci się również uwagę kupującego w akceptacji oferty (telefonicznie lub e-mailowo) przez Sprzedającego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieakceptowania oferty przez kupującego (telefonicznie lub e-mailem) w przypadku oczywistego błędu dotyczącego ceny, opisu lub obrazu produktu w katalogu produktów podanym na stronie internetowej Sprzedawcy lub w przypadku rażąco błędnych informacji złożonych przez operatora linii zamówień i na dowolnym etapie realizacji oferty. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do nieakceptowania oferty przez kupującego w przypadku wyraźnego błędu dotyczącego ceny, opisu lub obrazu produktu w katalogu produktów podanym na stronie internetowej Sprzedawcy lub w przypadku rażąco błędnych informacji i na dowolnym etapie realizacji oferty. O nieakceptacji wniosku z powodu rażącego błędu Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem (który Kupujący wskazał podczas wypełniania elektronicznego formularza zgłoszeniowego lub zamawiania towaru telefonicznie). Błąd w przekazanych pisemnie lub ustnie informacjach nie zobowiązuje sprzedającego, jeżeli dla zwykłego konsumenta jest oczywisty z uwzględnieniem treści ogólnych warunków handlowych sprzedającego oraz w kontekście pozostałych informacji dostarczonych przez Sprzedającego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje dotyczące ceny towaru, parametrów towaru i zakresu odpowiedzialności za jego wady, złożone przez operatora linii zamówień wyraźnie nieprawidłowo, gdy błąd ten jest oczywisty dla zwykłego kupującego, który jest w stanie z niego korzystać z należytą starannością, biorąc pod uwagę treść ogólnych warunków handlowych sprzedającego oraz w kontekście innych informacji przekazywanych przez Sprzedającego.

Umowa jest zawarta w języku czeskim. Zawarta umowa sprzedaży jest zachowana przez Sprzedającego w celu jej pomyślnego wykonania w formie elektronicznej przez okres 5 lat i jest niedostępna dla stron trzecich, nie uczestniczących. Informacje o poszczególnych etapach technicznych prowadzących do zawarcia umowy są oczywiste z niniejszych warunków biznesowych, w których proces ten jest wyraźnie określony.

Kupujący zgadza się z tym, że po otrzymaniu towaru, opłaconego kartą płatniczą i opłaconego z góry przelewem, Sprzedawca lub przewoźnik, który jest odpowiedzialny za dostawę towaru do Kupującego, ma prawo sprawdzić tożsamość osoby otrzymującej produkt, na tożsamości osoby, tj. na общегражданскому lub za granicą paszporcie, i zablokować numer dowodu osobistego lub inne dane identyfikujące podmiot, który otrzymał towar w interesie zapobiegania oszustwom nadużycia kradzionych kart płatniczych i ochrony praw właściciela karty płatniczej. Na utrwalanie danych osobowych w sposób wskazany powyżej oraz na ich przechowywanie w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania towaru kupujący jednoznacznie wyraża zgodę sprzedawcy, tj. spółce Suprotec EU s.r.o. jako zarządcy. Jednocześnie Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z ustawą nr 101/2000 SB. podanie informacji jest dobrowolne, że ma prawo do bezpłatnej zgody w dowolnym momencie wycofać się od zarządcy, że ma prawo dostępu do danych osobowych i prawo do zmiany tych danych, blokowania błędnych informacji,ich likwidacji i innych praw. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania praw kupujący ma prawo skontaktować się z zarządcą lub bezpośrednio z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

 

V. Cena i płatność

Ceny podane na stronie www.shop.atomium.cz oraz w sklepie spółki Suprotec EU s.r.o. są wymienione jako końcowe, łącznie z VAT. Koszty transportu (informacje o warunkach cenowych transportu towarów podano w artykule XIII. - Warunki Dostawy towaru), których wielkość według konkretnej oferty może się różnić (w zależności od wybranego sposobu transportu), są następnie dodawane w formularzu zgłoszeniowym. Ostateczna cena rozliczeniowa Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego jest podana wraz z kosztami transportu. Cena na podstawie umowy między sprzedającym a Kupującym jest prawidłową Cena podana dla towaru w momencie zamawiania towaru przez kupującego. Cena ta zostanie podana w zgłoszeniu oraz w e-mailu potwierdzającym przyjęcie oferty na towar.

Warunkiem uzyskania korzystnej ceny zakupu (rabatu) w przypadku zestawu promocyjnego sprzedawanego po korzystnej cenie jest całkowity zakup wszystkich produktów w ramach zestawu promocyjnego ustalonego przez Sprzedawcę. Po rozwiązaniu umowy sprzedaży, nawet w przypadku jednego z tych produktów, kupujący traci prawo do korzystnej ceny zakupu pozostałych produktów sprzedawanych w ramach pakietu promocyjnego.

Faktura wystawiona na podstawie Umowy Sprzedaży między sprzedającym a Kupującym służy jednocześnie jako dokument podatkowy i jako faktura. Kupujący może przyjąć towar lub usługę w zasadzie tylko po ich pełnej płatności, chyba że osiągnięto inne porozumienie. W przypadku, gdy kupujący dokona płatności, a sprzedający później nie będzie w stanie zapewnić dostawy towarów, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Kupującemu płatność w ustalony sposób. Termin zwrotu poniesionych wydatków uzależniony jest od wybranego sposobu ich zwrotu (przelewem bankowym, przekazem pocztowym), nie może on jednak przekroczyć 30 dni od zaistnienia takiej sytuacji.

 

VI. Utylizacja zużytych olejów

Towarzystwo "Suprotec EU s. r. o." nie jest zobowiązane do przeprowadzania odwrotnego odbioru zużytych olejów, towarzystwo nie prowadzi takiej działalności.

VII. Czas dostawy

Termin Dostawy towaru, który zostanie zapłacony przez kupującego przy odbiorze, tj. za pobraniem, rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z artykułem IV. niniejszych warunków biznesowych, tj. po wysłaniu Potwierdzającego e-maila od sprzedawcy. W przypadku, gdy kupujący wybrał inną opcję płatności niż płatność za towar przy jego odbiorze, tj. np. przelewem środków z konta na konto, termin dostawy rozpoczyna się dopiero po pełnej opłaceniu ceny zakupu, tj. od zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie sprzedającego. Konkretne terminy dostawy towarów są ustalane w katalogu towarów dla każdego produktu i w określonych terminach liczone są tylko dni robocze. W przypadku, gdy zamówionego towaru nie można dostarczyć w określonym terminie, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o tym wraz z informacją o rezerwowym terminie dostawy zamówionego towaru, a w przypadku, gdy takiego towaru nie ma już w jego posiadaniu. Sprzedawca może zaoferować inny produkt, który jest równoważny oryginalnemu. Jeżeli kupujący nie wyrazi zgody na zmianę lub w przypadku, gdy sprzedający nie może zaoferować równej wymiany zamówionego towaru, Kupujący i Sprzedający mają prawo odstąpić od umowy. W przypadku rozwiązania umowy Umawiające się strony zwracają wszystko, co wzajemnie zapłaciły za rozwiązanie Umowy.

VIII. Warunki Dostawy towaru

Dostawa towaru bez zamówionych usług odbywa się w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach 9:30-15:00.

Sprzedawca w związku z dostawą towaru oblicza różne rodzaje kosztów transportu po stronie usługodawcy, których faktyczna wysokość jest podana w cenniku wydanym przez Sprzedającego, który jest dostępny na stronie www.shop.atomium.cz w dziale"informacje o transporcie"

Przegląd możliwych metod płatności za towary.

a) kartą płatniczą przy odbiorze osobistym – 0 CZK

b) Za pobraniem (gotówką kierowcy przewoźnika przy przekazaniu towaru) - 30 CZK

c) przelewem z konta na konto z potwierdzeniem zaliczki – 0 CZK

d) płatności online przez PayPal – 0 CZK

Kupujący-nie konsument jest zobowiązany do prawidłowego odbioru towaru od przewoźnika, sprawdzenia integralności opakowania, ilości paczek, a w razie jakichkolwiek usterek niezwłocznie poinformować o tym WŁAŚCIWEGO przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia oryginalnej taśmy z logo Atomium na produkcie lub w przypadku stwierdzenia innych naruszeń opakowania, które świadczą o nielegalnym otwarciu paczki, a także w wyżej wymienionych przypadkach kupujący zaleca, aby nie przyjmować przesyłki w jego własnym interesie! Podpisując fakturę kupujący potwierdza, że paczka spełnia wszystkie powyższe warunki i wymagania, a późniejsza reklamacja o naruszeniu opakowania przesyłki nie będzie brana pod uwagę. Faktura będąca również dokumentem podatkowym dołączana jest do oznaczonego pakietu. Podobna procedura jest zalecana Kupującemu, który jest konsumentem, aby uniknąć sporów o to, kiedy wystąpiła wada towaru. Konsument nie może mieć wpływu na jego prawa, w szczególności na prawo do złożenia reklamacji. W przypadku zakupu na wniosek eShop z wybranym odbiorem w sklepie i płatności w sklepie po otrzymaniu towaru, wniosek ma ważność 120 godzin, po tym czasie może zostać anulowany, Przed tym krokiem sprzedawca musi spróbować ponownie skontaktować się z kupującym.

IX. Prawa kupującego do wadliwej płatności i usługi

Kupujący ma prawo do roszczenia swoich praw z powodu wady, która pojawi się na produkcie konsumenckim, w ciągu 24 miesięcy od otrzymania rzeczy przez nabywcę. W przypadku, gdy w katalogu, na stronie www.shop.atomium.cz karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu, na sprzedanej rzeczy, na jej opakowaniu lub w reklamie podano czas, w którym rzecz może być użyta (okres gwarancji), Sprzedawca jest odpowiedzialny za to, że w okresie gwarancyjnym rzecz będzie użyteczna do zwykłych celów lub że zachowa zwykłe właściwości. Ten umowny okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą przyjęcia towaru przez kupującego.

Sprzedawca odpowiada przed kupującym za to, że rzecz nie ma wad podczas transmisji. W szczególności sprzedawca odpowiada przed kupującym za to, że w momencie, gdy nabywca zaakceptował rzecz, rzecz miała właściwości, które strony uzgodniły, a jeśli nie ma porozumienia, to takie właściwości, które sprzedawca lub producent opisał lub których kupujący oczekiwał, biorąc pod uwagę charakter towaru i na podstawie reklam wydanych przez nich, że rzecz nadaje się do celów wskazanych przez Sprzedawcę w celu jej wykorzystania, lub dla których rzecz tego rodzaju jest, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone na podstawie wzoru umownego lub wzoru, rzecz jest w odpowiedniej ilości, wielkości lub wadze i że rzecz spełnia wymagania przepisów prawnych.

Jeśli wada zostanie wykryta w ciągu sześciu miesięcy od transmisji, uważa się, że rzecz była wadliwa już podczas transmisji.

Jeśli rzecz nie ma właściwości wymienionych powyżej, kupujący może zażądać dostarczenia nowej rzeczy bez wad, chyba że jest to niedopuszczalne ze względu na charakter wady, ale jeśli wada dotyczy tylko części składowej rzeczy, kupujący może zażądać wymiany tylko części składowej. Jeśli nie jest to możliwe, może rozwiązać Umowę. Ale jeśli to z uwagi na charakter wady jest nieproporcjonalne, jeśli w szczególności wada może zostać natychmiast usunięta, kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady.

 

Prawo do dostarczenia nowej rzeczy lub wymiany części składowej nabywca ma również w przypadku wystąpienia usterki jednorazowej, jeżeli nie ma możliwości prawidłowego użytkowania rzeczy z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu obecności kilku wad. W takim przypadku kupujący ma prawo wypowiedzieć umowę.

Jeżeli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta ze swojego prawa do dostarczenia nowej rzeczy wolnej od wad, wymiany jej części składowej lub naprawy rzeczy, może żądać proporcjonalnego rabatu. Kupujący ma prawo do proporcjonalnego rabatu również w przypadku, gdy sprzedawca nie może dostarczyć mu nowej rzeczy bez wad, wymienić jej część składową lub naprawić rzecz, a także w przypadku, gdy sprzedawca nie zapewni zmiany w wyznaczonym terminie lub jeśli uzgodnione zmiany spowodowały znaczne trudności dla kupującego.

Sprzedawca odpowiada za wady, które wystąpią w rzeczy w ciągu 24 miesięcy od dnia jej otrzymania przez kupującego. W każdym przypadku wady należy przeprowadzić w profesjonalnym laboratorium analizę zwyrodnienia oleju. Jeśli w katalogu, na stronie www.shop.atomium.cz. w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu, na sprzedanej rzeczy, na jej opakowaniu lub w reklamie podano czas, w którym rzecz może być użyta (okres gwarancji), Sprzedawca jest odpowiedzialny za to, że w okresie gwarancyjnym rzecz będzie użyteczna do zwykłych celów lub że zachowa zwykłe właściwości. Ten umowny okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą przyjęcia towaru przez kupującego.

Kupujący nie może skorzystać z prawa do wymiany wadliwej rzeczy, jeśli kupujący wiedział przed otrzymaniem rzeczy, że rzecz ma wadę lub jeśli kupujący sam spowodował uszkodzenie, a mianowicie w następujący sposób:

produkt był używany z naruszeniem instrukcji użytkowania lub instrukcji serwisowej, lub jeśli wada lub uszkodzenie zostało udowodnione w wyniku niewłaściwego użycia,

wyrób jest uszkodzony mechanicznie (np. w przypadku nierozwiązanej penetracji wyrobu),

pojawienie się wady było spowodowane nieprofesjonalnym lub nieuprzejmym obchodzeniem się lub faktem, że produkt był używany do innych celów niż przewidywał to producent.

Ponadto odpowiedzialność Sprzedawcy w zakresie wskazanym powyżej nie dotyczy przypadków:

w przypadku produktu sprzedawanego po niższej cenie z powodu wady, dla której ustalono niższą cenę,

jeżeli wskazana przez kupującego wada ma charakter zużycia spowodowanego zwykłym użytkowaniem wyrobu,

jeśli wynika to z charakteru produktu.

Odpowiedzialność za wady ze względu na charakter rzeczy nie obejmuje uszkodzeń powstałych z powodu nieuwagi kupującego, w wyniku katastrof naturalnych lub innych wpływów zewnętrznych, takich jak uderzenie pioruna lub inne wyładowania atmosferyczne, ogień lub woda lub inne nietypowe zjawiska, tj. Sprzedawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy wybór produktu do zakupu przez Kupującego ani za późniejsze szkody wyrządzone przez ten zakupiony produkt (niewłaściwy wybór smarów, dodatków).

 

W przypadku stwierdzenia wady, za którą odpowiada sprzedawca, kupujący ma prawo złożyć reklamację w jednostce produkcyjnej sprzedawcy (Sklep Atomium) właściwemu pracownikowi przez cały czas pracy, w którym można ustalić sposób przekazania produktu w celu rozwiązania reklamacji.

Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia konsumentowi pisemnego potwierdzenia, kiedy konsument może skorzystać ze swojego prawa, jaka jest treść reklamacji i jaki sposób reklamacji reklamacji wymaga konsument, a także potwierdzenia daty i sposobu rozliczenia reklamacji, w tym potwierdzenia naprawy i czasu jej przeprowadzenia, lub pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia reklamacji.

Sprzedawca decyduje o ważności reklamacji natychmiast, w trudnych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. W tym terminie nie uwzględnia się czasu proporcjonalnego do rodzaju produktu lub usługi niezbędnego do wzajemnej oceny wady. Reklamację, w tym usunięcie wady, należy uregulować niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia reklamacji, chyba że Sprzedawca uzgodni z konsumentem dłuższy okres. Bezskuteczne wygaśnięcie tego okresu uważa się za istotne naruszenie umowy.

Reklamację można uznać tylko w przypadku udowodnienia następujących faktów:

* że chodzi o wadę, za którą sprzedawca odpowiada z powodu wadliwego wykonania, która pojawiła się w ciągu 24 miesięcy od otrzymania produktu lub okresu gwarancji udzielonego na podstawie umowy; fakt ten kupujący potwierdza co do zasady paragonem lub wyraźną i odpowiednio wypełnioną kartą gwarancyjną z datą sprzedaży, opatrzoną pieczęcią sklepu i podpisem sprzedawcy, w przypadku gdy produkt został objęty gwarancją. Kartę gwarancyjną kupujący powinien okazać przy reklamacji produktu, którego gwarancję przedłużył producent. W przypadku gwarancji umownej udzielonej przez Sprzedającego Kupujący przedstawia umowę gwarancyjną.

* że kupujący kupił produkt od sprzedającego i za jaką cenę; fakt ten nabywca dowodzi co do zasady ważnym dokumentem sprzedaży z data zakupu produktu potwierdzającym fakt zakupu towaru reklamacyjnego od sprzedającego;

* że produkt jest wadliwy; w tym celu Kupujący przedstawia wadliwy produkt w sklepie.

Jeżeli którykolwiek z przedstawionych tutaj warunków nie zostanie odpowiednio spełniony przez kupującego, reklamacja nie może zostać uznana za uzasadnioną.

Sprzedawca informuje Kupującego o uregulowaniu reklamacji oraz o tym, do jakiego terminu musi odebrać dany towar. Jeśli informacje o rozliczeniu reklamacji nie zostaną przekazane nabywcy, a mianowicie z jakiegokolwiek powodu ze strony sprzedającego lub kupującego, w ciągu 30 dni, kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego otrzymania tego produktu po upływie 30 dni, w których reklamacja miała zostać rozstrzygnięta.

 

Jeżeli nabywca nie otrzyma towaru i po upływie 8 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia reklamacji, Sprzedający ma prawo sprzedać ten towar osobie trzeciej w akceptowalny sposób za proporcjonalną cenę zgodnie z § 2428 Kodeksu Cywilnego na koszt kupującego; dochód wydaje nabywcy niezwłocznie, ale może odliczyć koszty operacyjne i koszty magazynowania związane ze sprzedażą.

Powyższe postanowienia mają zastosowanie proporcjonalnie do charakteru usługi i do uregulowania reklamacji wad nabytych przez nabywcę usług, o ile nie wynika inaczej i obowiązujących przepisów prawnych lub odpowiednich warunków tych usług.

 

X. zwrot towaru – rozwiązanie Umowy

1. Prawo do wypowiedzenia umowy

Kupujący, który jest użytkownikiem i zawarł ze sprzedającym umowę za pośrednictwem e-sklepu e-shop www.shop.atomium.cz. ma prawo wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny w terminie 14 dni od:

dnia, w którym nabywca lub nazwana przez niego osoba trzecia (inna niż przewoźnik) otrzyma towar (w przypadku umowy sprzedaży z jednorazową opłatą), lub

dnia otrzymania ostatniej części Dostawy towaru (w przypadku Umowy Sprzedaży, której przedmiotem jest kilka rodzajów towarów zamówionych przez użytkownika w ramach jednej oferty i dostarczonych osobno), lub

dnia otrzymania ostatniej części Dostawy towaru (w przypadku Umowy Sprzedaży, której przedmiotem jest towar składający się z kilku pozycji lub części), lub

dnia otrzymania pierwszej dostawy towaru (w przypadku umowy o regularną dostawę towaru w określonym czasie).

Sprzedający niniejszym zwraca uwagę na to, że niniejsze prawo nie stanowi sposobu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku dostawy wadliwego towaru.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy poinformować, wysyłając zawiadomienie o odstąpieniu od umowy w powyższym terminie w terminie 14 dni, Sprzedającego, Suprotec EU S.r.O., NIP: 02380731, lokalizacja: Kubánské náměstí 1391/11, Budova Garden Eleven, 100 00 Praha 10.

Oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą, faksem lub e-mailem), a mianowicie:

e-mail na adres info@atomium.cz ,

pocztą na adres: Towarzystwo Suprotec EU s.r.o.  Kubánské náměstí 1391/11, Budova Garden Eleven, 100 00 Praha 10.

Aby nie doszło do naruszenia terminu wypowiedzenia niniejszej umowy, wystarczy wysłać wiadomość o skorzystaniu z prawa do wypowiedzenia umowy przed upływem odpowiedniego terminu.

W trosce o poprawę jakości naszych usług prosimy o podanie przyczyny odmowy. Informacje te nie są wiążące (prawo ich nie wymaga), nie mają żadnego wpływu na działanie państwa odmowy, służą jedynie poprawie jakości naszych usług! Podziękowanie.

2. Skutki odstąpienia od umowy

Jeśli odstąpisz od umowy ze sprzedawcą, zwrócimy ci niezwłocznie, w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o twojej decyzji o odstąpieniu od umowy, wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od ciebie, w tym koszty dostawy towaru do Ciebie (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranej przez Ciebie metody dostawy, która jest inna niż najtańsza Standardowa Metoda dostawy oferowana przez Sprzedającego). Do zwrotu płatności zostanie użyty ten sam środek płatniczy, którego użyłeś do przeprowadzenia początkowej transakcji, chyba że zdecydowałeś inaczej. Ale w związku z tym w żadnym wypadku nie będą naliczane dodatkowe opłaty. W przypadku płatności zwrotnych możemy poczekać, aż otrzymamy zwrócony przedmiot lub do momentu otrzymania potwierdzenia, że przedmiot został odesłany, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

a) zwrot towaru

Towar niezwłocznie, w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformujesz nas, że rozwiązujesz niniejszą Umowę, odesłać na adres: Suprotec EU s.r.o.  Kubánské náměstí 1391/11, Budova Garden Eleven, 100 00 Praha 10., lub przekazać osobiście na ten adres. Termin zwrotu nie zostanie naruszony, jeśli przedmiot zostanie do nas wysłany przed upływem 14 dni. Nie wysyłaj towaru Za pobraniem, W takim przypadku nie musi on zostać zaakceptowany przez Sprzedawcę lub poniesione koszty zostaną naliczone.

Jeśli korzystasz z prawa do rozwiązania Umowy bez podania przyczyny, zwróć towar, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu i ze wszystkimi szczegółami, i tak, aby nie doszło do jego uszkodzenia. Przy wysyłaniu towaru z powrotem do sprzedawcy ten ostatni zaleca pakowanie towaru w taki sposób, aby podczas transportu był w wystarczającym stopniu chroniony przed uszkodzeniem i uszkodzeniem. Gdy sprzedawca otrzyma zwrócony przedmiot, musi go niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni, sprawdzić i przetestować. Jeżeli zwrot towaru jest uzasadniony, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zwrotu towaru, przekaże Kupującemu informacje, że towar został zwrócony w pełnej kolejności i zwróci Kupującemu zapłaconą cenę zakupu za towar oraz koszty związane z dostawą towaru zakupionego za pośrednictwem e-sklepu (koszty transportu, koszty pakowania itp., z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Ciebie metody dostawy, która jest inna niż najtańsza Standardowa Metoda dostawy oferowana przez, które kupujący wykorzystał do przeprowadzenia początkowej transakcji, chyba że kupujący wyraźnie wskazał inaczej, a mianowicie: wysłanie pieniędzy na adres kupującego lub przelew na konto kupującego (przed rozwiązaniem Umowy Kupujący może wskazać, w jaki sposób żąda zwrotu ceny zakupu).

b) koszty związane z odbiorem towaru

Kupujący poniesie wszystkie bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy.

C) odpowiedzialność za obniżenie wartości zwracanego towaru.

Kupujący odpowiada przed sprzedającym tylko za jakiekolwiek obniżenie wartości towaru w wyniku obchodzenia się z tym towarem w inny sposób niż jest to konieczne po zapoznaniu się z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością towaru.

W przypadku obniżenia wartości towaru w większym stopniu niż wskazano powyżej, Sprzedający ma prawo zastosować wobec Kupującego prawo do otrzymania odszkodowania za obniżoną wartość zwracanego towaru, w szczególności wtedy, gdy takie obniżenie wartości nastąpi w wyniku uszkodzenia dostarczonego towaru lub z powodu niedostarczenia towaru w jego kompletnym stanie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaliczenia tej rekompensaty za obniżenie wartości zwracanego towaru do wartości zwracanej ceny zakupu, ale wysokość tej rekompensaty musi uzasadnić.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży wyrobu zakupionego przez nabywcę w ramach oferty promocyjnego zestawu wyrobów po promocyjnej cenie, Zamawiający ma prawo do zwrotu ceny wyrobu, której dotyczy odstąpienie, po odjęciu różnicy pełnej ceny obu wyrobów oraz ceny zapłaconej za promocyjny zestaw wyrobów.

Korzystający nie może wypowiedzieć umowy (zgodnie z przepisami § 1837 Kodeksu Cywilnego):

1 o świadczenie usług, jeżeli zostały wykonane za jego wcześniejszą wyraźną zgodą przed upływem terminu wypowiedzenia umowy, a przedsiębiorca przed zawarciem umowy poinformował użytkownika, że w takim przypadku nie ma prawa wypowiedzieć umowy,

2 o dostawę towaru lub usługi, której cena uzależniona jest od odchyleń rynku finansowego niezależnie od woli przedsiębiorcy, a która może nastąpić w terminie przewidzianym do rozwiązania umowy,

3 o dostarczeniu towaru, który został sporządzony na życzenie konsumenta lub dla jego osoby,

4 o dostawie towaru, który podlega szybkiemu uszkodzeniu, a także towaru, który po dostawie został nieodwracalnie połączony z innym towarem,

5 o naprawie lub konserwacji przeprowadzonej w miejscu wskazanym przez konsumenta na jego wniosek; nie ma to jednak zastosowania w przypadku późniejszego przeprowadzenia naprawy lub dostawy innych niż wymagane części zamiennych.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

W przypadku, gdy użytkownik jako kupujący uzna, że jego prawa zostały naruszone, może zwrócić się ze swoim roszczeniem do sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej info@atomium.cz  w interesie pozasądowego postępowania w sprawie. Użytkownik ma również prawo skontaktować się z czeskim Inspektoratem handlowym w Pradze lub z dowolnym inspektorem: http/www.coi.cz . dalej można rozwiązać on-line Tutaj.

Informacje dotyczące rozstrzygania sporów przez użytkownika decyzją pozasądową :

Kupujący nabywa własność towaru po zapłaceniu całej ceny zakupu towaru.

Sprzedający w stosunku do kupującego nie jest związany żadnymi zasadami postępowania w rozumieniu przepisów § 1826, ust. 1E), Kodeksu Cywilnego.

Do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich właściwy jest Czeski Inspektorat handlowy, lokalizacja: Szczepańska 567/15, 120 00praga 2, NIP: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz .

(Komentarz: przepisy § 14 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumenta: "sprzedawca informuje konsumenta w jasny, zrozumiały i łatwo dostęp