Pravidla marketingové akce Doporuč Atomium a získej bonus

Tato pravidla marketingové akce „DOPORUČ ATOMIUM A ZÍSKEJ BONUS„ stanovují podmínky, za kterých lze získat bonus, tedy nadstandardní slevu na následný nákup za doporučení v případě, kdy dojde na základě doporučení Doporučujícího k nákupu zboží respektive přípravků značky Atomium na eshopu pořadatele akce.

Bonus, tedy slevu, získá jak Doporučující tak i Doporučovaný, který uskuteční nákup v eshopu pořadatele.

Pořadatel akce:

Pořadatelem akce je společnost Suprotec EU s.r.o., se sídlem: Kubánské náměstí 1391/11
Praha 10 - Vršovice 100 00. (Budova Garden Eleven)
IČO: 02380731 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218721
(dále jen „Pořadatel“)

Doba trvání akce

Akce DOPORUČ ATOMIUM A ZÍSKEJ BONUS trvá od 26. 10. 2022 do 26. 11. 2022.

Změna pravidel od 24.11.2022: Akce DOPORUČ ATOMIUM A ZÍSKEJ BONUS trvá od 26. 10. 2022 do 30. 11. 2022.

Kdo se může této marketingové akce zúčastnit:

Akce se jako Doporučující mohou zúčastnit jen emailem oslovení a stávající zákaznici eshopu pořadatele. Jako Doporučovaný se akce může zúčastnit osoba, která splní níže uvedené podmínky. Akce se nevztahuje na zaměstnance pořadatele či osoby v obdobném poměru k pořadateli. Stejně tak se akce nevztahuje na obchodní partnery a velkoodběratele pořadatele.

Změna pravidel od 24.11.2022: Akce se mohou zůčastnit všichni zákazníci našeho e-shopu, tedy i ti, kteří se registrovali nebo v něm nakoupili po zahájení Akce.

Bonus a výše slev.

Při splnění následujících podmínek lze za doporučení získat slevu ve výši 15 až 100% z následného jednorázového nákupu v eshopu pořadatele. Slevu je možné uplatnit až po vyhodnocení ukončené akce. Slevu nelze uplatnit na služby a/nebo produkty třetích stran tj. například poštovné.

Čerpání bonusu tj. slevy:

U Doporučujícího: je základní sleva za doporučení ve výši 15% za prvního Doporučeného, který v době konání akce nakoupí v eshopu pořadatele, a za každého dalšího Doporučeného, který v eshopu nakoupí, se sleva zvýší o 5%. Celkově pak, po vyhodnocení akce, může Doporučující získat až 100% slevu na jednorázový nákup v maximální výši 4.999,- Kč. Doporučující tak může získat, za předpokladu splnění všech podmínek této akce, jednorázový nákup v eshopu pořadatele zcela ZDARMA.

U Doporučeného: Každý Doporučený nový zákazník, který v době konání akce nakoupí na doporučení Doporučujícího v eshopu pořadatele akce, získá na svůj první nákup jednorázovou slevu ve výši 15% z celkové ceny nákupu. Za provedený nákup se považuje nákup, jehož cena byla uhrazena.

Průběh akce a předpoklady vzniku nároku na bonus tj. slevu

 1. Stávajícímu zákazníkovi pořadatele jako Doporučujícímu může být zaslán email s informací o konání této akce. Pokud Doporučující s účastí na akci souhlasí a chce-li se jí účastnit, vyplní dotazník/ky na stránkách pořadatele. Následně je mu elektronicky (emailem či SMS zprávou) zaslán unikátní slevový Kód (dále jen „Kód“), který je oprávněn sdílet s osobou, u nichž předpokládá zájem o nákup přípravků značky Atomium na eshopu pořadatele.
 2. Doporučeným může být pouze nový zákazník pořadatele, který v době trvání akce uvede v eshopu pořadatele slevový Kód získaný od Doporučujícího uplatněný při nákupu zboží v eshopu pořadatele v době trvání akce. Tento slevový Kód nelze kombinovat s jinými slevovými kódy.
 3. Nárok na slevu Doporučujícímu vzniká uplynutím 10 dní ode dne ukončení akce. Bonus - slevu je možné uplatnit na jednorázový nákup uskutečněný v eshopu pořadatele do 31.12.2022.
 4. Nárok na slevu Doporučenému vzniká okamžitě, již na první uskutečněný nákup v eshopu pořadatele, po uplatnění unikátního slevového Kódu získaného od Doporučujícího, a to pouze v období trvání akce.
 5. Účastníkem této marketingové akce se stává Doporučující, který vyplní dotazník na stránkách pořadatele s údaji o Doporučovaném i o své osobě.
 6. Účastníkem této marketingové akce se stává Doporučovaný, jehož údaje vyplnil Doporučující, s jeho souhlasem, v dotazníku na stránkách pořadatele a který uplatnil získaný slevový Kód při nákupu a nákup uhradil.

Doporučující:

 • musí být v době zahájení účasti na akci, i v době vzniku nároku na slevu, již stávajícím zákazníkem eshopu pořadatele
 • nesmí být obchodním partnerem pořadatele, ani velkoodběratelem, ale ani rodinným příslušníkem pořadatele akce.
 • může doporučit neomezený počet nových zákazníků a tím dosáhnout výše celkové slevy až 100% za předpokladu, že byly splněny všechny podmínky této akce.
 • má nárok uplatnění pouze jedné slevy ve výši 15% v případě jednoho doporučeného, a to i v případě, že dojde k více uskutečněným nákupům tímto Doporučeným účastníkem.

Doporučený:

 • musí být v době vzniku nároku na slevu novým zákazníkem v eshopu pořadatele https://shop.atomium.cz
 • nesmí být obchodním partnerem pořadatele, ani velkoodběratelem, ale ani rodinným příslušníkem pořadatele akce.
 • může získat respektive uplatnit pouze a nejvýše jednu slevu a jeden Kód na jednorázový nákup v eshopu pořadatele.
 • může uplatnit Kód a slevu pouze v eshopu pořadatele https://shop.atomium.cz.

Další podmínky této marketingové akce
DOPORUČ ATOMIUM A ZÍSKEJ BONUS

 • Doporučující nemůže doporučit sám sebe nebo rodinné příslušníky.
 • Za možnost čerpat bonus-slevu není možné požadovat peněžitou náhradu.
 • Slevu v rámci akce nelze kombinovat s výhodou z jiné marketingové akce či speciální nabídky již zlevněného zboží nebo na balíčky produktů v rámci akce 1+1, 2+1 atp.
 • Slevy nelze sčítat a lze uplatnit pouze jednu a to tu nejvyšší platnou slevu.
 • Bonus – slevy lze uplatnit pouze v eshopu pořadatele na adrese https://shop.atomium.cz. Na zboží značky Atomium zakoupené jiným způsobem, než je eshop pořadatele, se akce nevztahuje.
 • Pokud dojde k porušení jakéhokoli předpokladu vzniku a/nebo trvání nároku na bonus-slevu uvedeného výše v těchto pravidlech, je pořadatel oprávněn slevu neposkytnout či požadovat zaplacení částky odpovídající skutečné ceně zboží.
 • Pro včasnou účast v marketingové akci je rozhodující datum, kdy bude formulář doručen, a kdy dojde k uplatnění Kódu a datum provedení uhrazeného nákupu v eshopu pořadatele Doporučeným.
 • Doporučující je v souvislosti s touto akcí povinen zajistit souhlas Doporučované osoby s poskytnutím jejích kontaktních údajů (včetně osobních údajů kontaktní osoby) uvedených ve vyplněném formuláři .

Počínaje dnem 24.11.2022 vstupují v platnost dvě změny pravidel této Akce, a to v bodech Doba trvání akce a Kdo se může marketingové akce zúčastnit.

Účastí na akci vyjadřují jak Doporučující i Doporučený svůj souhlas s pravidly a podmínkami akce a zavazují se je dodržovat. Pořadatel akce si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli jednostranně aktualizovat, doplnit či zrušit. Tyto změny oznámí účastníkům zveřejněním změn na webových stránkách www.atomium.cz

Suprotec EU s.r.o.
www. atomium.cz

Shop.Atomium.cz na Firmy.cz

Aditiva Atomium

Důležité stránky

Články v blogu

ATOMIUM - jízda na plný výkon