Pravidla velké letní foto soutěže „Představ světu tu svou káru“

Úplné znění pravidel pro účast ve foto soutěži pořádané značkou Atomium
Jedná se o dokument, který úplně a závazně upravuje níže uvedená pravidla konání foto soutěže.

Změna níže uvedených pravidel platná od 30.9.2023:
Uzávěrka pro zasílání fotografií do soutěže je prodloužena do 15.10.2023.
Období hlasování pro vítězné fotografie je od 16.10.2023  do 25.11.2023.

Tato níže uvedená pravidla foto soutěže stanovují podmínky, za kterých dva výherci vítězných fotografií (jeden v každé kategorii) získají dárkový poukaz v hodnotě 6.000,- Kč na péči o spalovací motor a palivovou soustavu pomocí tribotechnických přípravků – aditiv značky ATOMIUM zcela ZDARMA. Autoři fotografií na druhém a třetím místě získají balíček přípravků značky ATOMIUM.

Pořadatel akce:

Pořadatelem akce je společnost Suprotec EU s.r.o., se sídlem: Kubánské náměstí 1391/11
Praha 10 - Vršovice 100 00. (Budova Garden Eleven)
IČO: 02380731 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218721
(dále jen „Pořadatel“)

Doba trvání foto soutěže a hlasování:

Od 2.8.2023 do 30.9.2023 (prodlouženo do 15.10.2023) nám mohou soutěžící zaslat na email pořadatele soutez@atomium.cz fotografii či fotografie svého vymazleného a opečovávaného automobilu se spalovacím motorem. Maximální počet fotografií je 3 snímky konkrétního vozu.

Následně pořadatel soutěže vybere 6 fotografií z kategorie osobních vozů a 6 fotografií z kategorie nákladních automobilů, respektive bude pořadatelem nominováno celkem 12 automobilů tj. snímků, které budou vystaveny na Facebooku pořadatele a pro které bude možné následně hlasovat. Hlasování bude probíhat v termínu od 1.10.2023 (posunuto na 16.10. 2023) na našem Facebooku, a to až do 15.11.2023 (prodlouženo do 25.11 2023). Do 30.11.2023 včetně bude soutěž vyhodnocena a vyhlášeni výherci. Pořadatel má možnost a právo jednoho hlasu, kterým může následně pro fotografii hlasovat v případě shodného počtu hlasů u soutěžních snímků a tím i rozhodnout, který snímek vyhrává. Po tomto datu bude soutěž ukončena. Započítávají se pouze hlasy tj. like na Facebooku pořadatele tj. Facebookové stránce pořadatele. Výherce bude o výhře písemně či telefonicky uvědoměn a vítězné fotografie na prvním, druhém a třetím místě budou zveřejněny na Facebooku i na stránkách pořadatele.

Kdo se může této foto soutěže zúčastnit tj, soutěžící:

Foto soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která je starší 18 let a má doručovací adresu na území České republiky, a která taktéž splní níže uvedená pravidla foto soutěže. Pro všechny účastníky foto soutěže platí (mimo jiné) tato pravidla pořadatele.

Soutěže se mohou zúčastnit všichni tuzemští majitelé automobilů, kteří nám zašlou prostřednictvím emailu fotografie svého automobilu se spalovacím motorem. Soutěžící může do soutěže přihlásit více automobilů, které vlastní. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele či osoby v obdobném poměru k pořadateli. Stejně tak se foto soutěže nemohou zúčastnit obchodní partneři a velkoodběratelé pořadatele. Osoba, která nedodrží kteroukoliv z podmínek nutných k účasti v této foto soutěži a uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit. Pokud se foto soutěže účastní v rozporu s pravidly, nárok na výhru tím propadá a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.

Vyhodnocení foto soutěže a vznik nároku na výhru

Foto soutěž probíhá ve dvou kategoriích, a to v kategorii osobních a nákladních automobilů.

Nominované fotografie s největším počtem hlasů se umístí na prvním, druhém a třetím místě.

Výherce na 1. místě (tj. autor vítězné fotografie v obou kategoriích) získá dárkový poukaz na nákup zboží na eshopu pořadatele v hodnotě 6.000,- Kč na péči o spalovací motor a palivovou soustavu pomocí tribotechnických přípravků – aditiv značky ATOMIUM, a to zcela ZDARMA.

Výherce tj. autoři fotografií v obou kategoriích, které se umístí na 2. a 3. místě získají balíček přípravků značky ATOMIUM.

Výherce si může svou výhru vyzvednout v kamenné prodejně pořadatele či mu bude zaslána zdarma na jím udanou adresu. Soutěžící, kteří se umístí na 1. až 3. místě budou v případě výhry vyzváni k zaslání svých kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo) soukromou zprávou popřípadě emailem. Pokud vítězní soutěžící kontaktní informace podle zaslaných pokynů ve výzvě nedoručí v termínu do 15. 11. 2023, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele.

Nevyzvednuté či nepřevzaté výhry propadají ve prospěch pořadatele.

Soutěžící se účasti v soutěži ani případné výhry nemůže domáhat právní cestou.

Soutěžící si nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu dle pravidel náleží, a to ani peněžitou náhradu výhry.

Souhlas s pravidly této foto soutěže tj. schválení pravidel

Svou účastí ve foto soutěži vyjadřuje soutěžící svůj výslovný souhlas s pravidly této soutěže. Dále potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním pravidel pro účast ve foto soutěži pořádané výše zmíněným pořadatelem.

Autorská práva a souhlas s užitím obrazového materiálu

Účastník soutěže poskytuje svým vstupem do soutěže pořadateli této foto soutěže bezplatné a výhradní oprávnění k výkonu práva užít vložený foto materiál ke všem způsobům užití uvedeným v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (tj. k rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti internetem, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod.) v rozsahu časově, územně a množstevně neomezeném, a to jak v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti se soutěží nebo k jiným marketingovým účelům pořadatele této foto soutěže.

Soutěžící se zavazuje odškodnit pořadatele této foto soutěže v případě jakékoliv újmy, a to i nehmotné povahy, jim způsobené v důsledku umístění vloženého fotomateriálu, který je v rozporu s těmito pravidly, autorským právem či s pravidly sítě Facebook a společnosti Meta či v případě, že není soutěžící majitelem autorských práv k fotografiím zaslaným do foto soutěže.

Zpracování osobních údajů

Pořadatel soutěže je v pozici správce osobních údajů a je oprávněn zpracovávat a uchovávat osobní údaje týkající se soutěžících, ať již manuálně či elektronicky, a to v rozsahu:

užití a publikace zaslaných fotografií, včetně příp. čitelné SPZ vozidla zobrazeného na zaslaném snímku, a také komentářů na sociální síti Facebook spojených s osobou soutěžícího a zveřejnit jméno a příjmení nominovaných soutěžících,

dále zveřejnit jméno a příjmení výherců včetně města či městské části, a to za účelem identifikace výherce.

Pořadatel soutěže je oprávněn uchovávat adresu bydliště výherců či telefonní čísla výherců.

Pořizovat, publikovat a uchovávat obrazový, textový, zvukový nebo obrazově-zvukový záznam výherce nebo jeho projevů osobní povahy.

Osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu bude pořadatel zpracovávat za účelem identifikace účastníků soutěže. Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem pořadatele a organizátora na řádném průběhu soutěže, výkon práv a plnění povinností souvisejících se soutěží, a výkon zákonných povinností v souvislosti s uchováváním účetních a daňových dokladů; tyto údaje budou pořadatelem zpracovávány po dobu 6 let nebo po dobu delší, pokud tak vyžaduje zákon.

Osobní údaje v rozsahu obrazový, zvukový nebo obrazově-zvukový záznam výherce nebo jeho projevů osobní povahy, jméno a příjmení výherce a komentář na sociální síti Facebook spojený s osobou soutěžícího budou pořadatelem zpracovávány také za účelem zveřejnění ve sdělovacích prostředcích, v propagačních materiálech a prostředcích pořadatele, na internetových stránkách pořadatele a sociální síti Facebook. Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem pořadatele na zveřejnění výsledku soutěže; tyto údaje budou pořadatelem zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle však do naplnění účelu zpracování.

Další podmínky a pravidla foto soutěže

Soutěžící v souvislosti se svou účastí v této foto soutěži dává a poskytuje svůj souhlas se zveřejněním jím vytvořených soutěžních fotografií.

Na soutěžním snímku se nesmí vyskytovat žádná osoba, ani nesmí být osoba na snímku označena, a to ani v komentářích pod soutěžními snímky.

Do nominace a foto soutěže budou zařazeny fotografie, na kterých je zobrazen pouze jeden jasně identifikovatelný automobil. Snímky, na kterých je zobrazeno více automobilů než jeden, budou ze soutěže a nominace vyřazeny.

Nominované fotografie budou vloženy do soutěžního alba na facebookovém profilu https://www.facebook.com/ATOMIUMadditives/, kde pro ně bude možné následně hlasovat

Soutěžící smí, jím pořízené soutěžní snímky sdílet na své Facebook Timeline, a to vzhledem k faktu, že je autorem fotografií. Započítávají se však pouze hlasy/like udělené soutěžnímu snímku zveřejněném pořadatelem na Facebooku pořadatele tj. na Facebookové stránce pořadatele https://www.facebook.com/ATOMIUMadditives/ a označené jako SOUTĚŽNÍ tj. NOMINOVANÉ SOUTĚŽNÍ FOTOGRAFIE.

Účast na soutěži není podmíněná sdílením fotografií ani sdílením vlastní foto soutěže na Facebook Timeline soutěžícího nebo Timeline jeho přátel.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za fakt, zda soutěžící sdílel či nesdílel odkaz na své nominované fotografie na své Facebook Timeline nebo Timeline svých přátel. Stejně tak nenese odpovědnost za fakt, zda jakákoli třetí osoba sdílela odkaz na soutěžní fotografie kdekoli na internetu či Facebooku.

Pořadatel není oprávněn komukoli toto konání tj. sdílení soutěžních fotografií zakázat. Sdílení veřejného obsahu z internetu je svobodným konáním účastníka soutěže jako uživatele internetu.

Do soutěže bude nominováno tj. pořadatelem vybráno 2 x 6. finálních fotografií tj. automobilů, které soutěžící zaslali v elektronické podobě na email pořadatele soutez@atomium.cz pouze v termínu od 2.8.2023 do 30.9.2023 (prodlouženo do 15.10.2023). Fotografie zaslané po tomto datu nebudou pořadatelem vybrány tj. nominovány.

Z kapacitních důvodů, vzhledem k organizování soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo nominovat ze všech zaslaných fotografií, celkově pouze 12. finálních snímků respektive soutěžních fotografií, které následně zveřejní na Facebooku.

Soutěžící svou účastí ve foto soutěži tímto výslovně prohlašuje, že na snímcích je zobrazeno jím vlastněné a provozované vozidlo. Není přípustné do soutěže zaslat fotografie automobilu, který soutěžící nevlastní v době trvání soutěže.

Zaslané fotografie nesmějí být soutěžícím dodatečně obsahově upravovány (především vkopírováním jiných obrazů, vkládanými texty, různými rámečky) či jinak pozměněny za pomocí software či umělé inteligence. Povoleny jsou jen základní úpravy (úprava histogramu, kontrastu, jasu, doostření apod.). Fotografie musí také obsahovat originální tabulku EXIF (informace o fotografii automaticky ukládané digitálním fotoaparátem).

Snímky musí být zaslány pouze v elektronickém obrazovém formátu JPG, PNG, TIFF nebo RAW

Velikost fotografie musí být alespoň 800 kB, ale max. 5 MB.

Fotografii společně se jménem, odkazem na Facebookový profil soutěžícího (pokud je soutěžící uživatelem Facebooku), telefonním číslem, kontaktním e-mailem a popiskem snímku odešlou soutěžící elektronicky na adresu soutez@atomium.cz přímo, nebo prostřednictvím cloudové úložné služby (např. https://uschovna.cz, https://posilej.cz/ apod.).

Pro lepší identifikaci soutěžních e-mailů doporučujeme do předmětu e-mailu napsat FOTOSOUTĚŽ.

Soutěžící pořadateli svou účastí ve foto soutěži uděluje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů potřebných k zaslání případné výhry.

Soutěžící pořadateli svou účastí ve foto soutěži uděluje svůj výslovný souhlas s případným publikováním článku na blogu, respektive na webových stránkách pořadatele, mapujícím průběh foto soutěže včetně vyhlášení výherců.

Soutěžící svou účastí ve foto soutěži výslovně prohlašuje, že je autorem soutěžních fotografií a majitelem na snímku zachyceného automobilu.

Soutěžící se svou účastí ve foto soutěži zavazují udělit následně písemný souhlas s použitím nominovaných a vítězných snímků, v rámci marketingových kampaní pořadatele. Soutěžící bude písemně či telefonicky vyzván aby tak učinil před započetím hlasování. Pokud tak neučiní, bude nominována jiná fotografie jiného soutěžícího, který v termínu zaslal fotografie a udělil písemný souhlas.

Soutěžící respektive výherci si nemohou nárokovat jinou výhru, než která jim dle pravidel náleží. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti.

Účast ve foto soutěži ani případnou výhru nelze vymáhat soudní cestou.

Pořadatel nenese odpovědnost za nedoručení emailu se soutěžními fotografiemi, pokud byl z technických důvodů e-mail soutěžícího vyhodnocen jako spam (např. při nesprávném nastavení mailserveru odesilatele).

V ostatních nespecifikovaných ustanoveních se foto soutěž a vztahy mezi soutěžícími a pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

Prohlášení pořadatele: Facebook respektive společnost Meta jako provozovatel této sociální sítě není pořadatelem, organizátorem ani spolupořadatelem této foto soutěže, tuto soutěž nesponzoruje a ani za ni nijak neodpovídá.

V Praze dne 2. 8. 2023
Změna termínů dne 30.9.2023

ATOMIUM - jízda na plný výkon